متاسچیپ Metas-Chip

کاربرد
تشخیص متاستاز در نمونه بیوپسی بیماران سرطان سینه
بازار

آزمایشگاه‌های پاتولوژی و بیمارستان‌ها

تیم فنی
  • دکتر محمد عبدالاحد: ایده پرداز و مدیر پروژه

  • محمد سعید نیک شعار: مهندس الکترونیک، طراح سیستم

  • هادی غفاری: طراح صنعت

توضیحات بیشتر