فازیاب مدل KAVOSH L111

کاربرد
تشخیص نوع فاز مشترکین فشار ضعیف
توضیحات بیشتر
  • آخرین نسخه تولیدی: Full function
  • فازیابی بر اساس روش جدید مبتنی بر PMU، تعیین گروه برداری ترانسفورماتور توزیع
بازار
  • شرکت های توزیع برق و صنایع
    مناسب برای تعیین فاز مشترکین فشار ضعیف یا هر نوع مصرف کننده تکفاز، ابزار مورد نیاز برای متعادل سازی بار