سیستم تصویربرداری مایکروویو برای تشخیص سرطان سینه

کاربرد
  • تشخیص تومور سرطانی در بافت سینه در مراحل ابتدایی تشکیل تومور
  • قابلیت تشخیص تومور در ابعاد 3 میلیمتر در مجاورت غدد شیردهی
توضیحات بیشتر

سرطان سینه دومین عامل مرگ و میر میان زنان است که تنها راه درمان آن تشخیص زودهنگام به کمک یک روش ارزان، مطمئن و قابل دسترس است. به دلیل محدودیت های موجود در روش های کلینیکی مرسوم روش تصویربرداری مایکروویوی می تواند جایگزین مناسبی باشد. سیستم های مایکروویوی معرفی شده در سطح دنیا به دلیل پیچیدگی سخت افزاری امکان پیاده سازی کلینیکی را ندارند در حالیکه سیستم ساخته شده مبتنی بر طرح پویش گر فضا، یک سخت افزار ساده  را معرفی میکند. پیاده سازی یک ساختار داده برداری از بافت سینه به کمک دو آنتن متحرک در این سیستم پیاده سازی شده است.. همچنین بازسازی تصویر به کمک روش های تصویر برداری راداری صورت گرفته است. در بخش بازسازی تصویر از تفاوت خواص الکترومغناطیسی بافت سالم و تومور سرطانی جهت تشخیص تومور استفاده شده است. این سیستم میتواند به عنوان وسیله ای جهت پایش دائمی افراد در معرض خطر در اختیار کلینیک های پزشکی قرار بگیرد تا با پایش دائمی و پرتکرار افرادی که در معرض خطر هستند،  خطرات و آسیب های ناشی از سرطان سینه را کاهش دهند.

بازار

کلینیک های تصویربرداری پزشکی

تیم فنی

دکتر رضا فرجی دانا

علیرضا معدن نژاد

سجاد صادقی

استاد راهنما

کارشناس فنی

کارشناس فنی