رویداد اصول و کاربرد علم اقتصاد

به دانشجویان علاقمند به اقتصاد حضور در این برنامه توصیه می گردد

– روش‌های علم اقتصاد و سوالات اقتصادی Economic Methods and Economic Questions

– بهینه‌سازی: انجام بهترین کار ممکن !Optimization: Doing the Best You Can

– برخی از اصول اقتصادی Some Principles of Economics

– اقتصاد شواهد محور Evidence Based Economics

– داده یا نظریه در اقتصاد Data or Theory in Economics

– داده کاوی در اقتصاد Data Mining in Economics

– مطالعات موردی داده کاوی در اقتصاد Data Mining Case Studies in Economic

– مسیر پیش رو The Road Ahead

  • سخنران: دکتر وحید ماجد، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مکان: مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک) زمان: یک‌شنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۱۲:۳۰ الی 14