درپوش منیزمی موتور EF7 سمند

بازار
صنعت خودروسازی
تیم فنی

دکتر علیرضا صادقی، سید جواد زمانیان